Portal de la Immigració a Barcelona: font de la informació

Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Les dades anteriors a 2009 han estat estimades a partir de les dades proporcionades en el format de Zona de Recerca Petita (http://www.bcn.cat/estadistica/catala/terri/index.htm).
El model per a la convertir les dades de Zona de Recerca Petita a Àrea Estadística Bàsica s'ha basat en les superfícies i densitats aparents de població de les zones amb variació. S'ha efectuat una revisió i comparació de les desviacions obtingudes entre el model i les dades oficials en àmbits superiors (barris i districtes) i les desviacions obtingudes s'estimen inferiors al 5%.
Pel que fa a les agrupacions per barri i districte, les estadístiques ponderades (edat mitja per nacionalitat i proporció d'estrangers) s'han fet a partir del valor mitjà de les AEB que el composen, el que pot donar lloc a errors de fins l'1 o 2% aproximadament; les agrupacions d'estadístiques acumulatives (la resta) són exactes.